Algemene voorwaarden termijncontracten

Voorwaarden Termijncontracten MijnVoer.nl BV

Artikel 1) Definities
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruikers: Alle veehouders, adviseurs, mengvoerproducenten en andere leveranciers, die gebruik maken van de producten en diensten van MijnVoer.nl BV.
 • Termijncontract: Een bindende overeenkomst over samenstelling, hoeveelheid, leveringsperiode en prijs van een diervoeder(middel) tussen een veehouder en mengvoerproducent / leverancier, dat tot stand gekomen is via een internetplatform van MijnVoer.nl BV.

Daar waar over MijnVoer wordt gesproken in deze “algemene gebruiksvoorwaarden MijnVoer.nl BV”, wordt steeds bedoeld het geheel aan activiteiten van MijnVoer.nl BV. Hieronder vallen alle activiteiten van MijnVoer, eFeed en MijnVoerMarkt.

Artikel 2) Algemeen
Deze voorwaarden termijncontracten zijn aanvullend op en kunnen niet los gezien worden van de  Algemene gebruiksvoorwaarden en de Overige beleidsregels vermeld op MijnVoer. Tezamen vormen zij de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en MijnVoer. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht of op verzoek van de leverancier door het recht van het land, waar de leverancier gevestigd is.

Artikel 3) Toepasselijkheid
De voorwaarden termijncontracten zijn van toepassing op alle termijncontracten die gesloten worden tussen gebruikers van MijnVoer.nl.

Artikel 4) Aansprakelijkheid

 • Gebruiker gaat ermee akkoord MijnVoer niet aansprakelijk te houden voor wat door andere Gebruikers wordt gedaan en gaat akkoord met hetgeen hierover in de overige beleidsregels is vastgelegd.
 • MijnVoer is niet aansprakelijk voor de door Gebruikers geleden directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook (oa. in geval van overmacht zoals door natuurrampen, storingen in de telecommunicatie infrastructuur of gebreken in programmatuur die niet door MijnVoer worden beheerd of zijn ontwikkeld). Dit behalve en voor zover onherroepelijk komt vast te staan dat eventuele schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van MijnVoer.
 • Indien MijnVoer ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van MijnVoer voor de door Gebruiker geleden schade te allen tijde beperkt tot het maximaal door de Gebruiker betaalde bedrag voor de diensten van MijnVoer uit hoofde van het termijncontract.

Artikel 5) Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Artikel 6) Termijncontract

 • Een termijncontract tussen Gebruikers komt vrijblijvend tot stand na het versturen van een aanvraag voor een termijncontract met vastgelegde samenstelling, hoeveelheden, periode en prijzen naar de geselecteerde producent/leverancier. Het contract wordt pas definitief na bevestiging (akkoord) per e-mail door de producent/leverancier naar de veehouder.
 • De in het termijncontract gelegde hoeveelheden zijn bindend voor alle gebruikers.
 • Samenstellingen kunnen in de loop van de tijd aangepast worden. Indien deze wijzigingen effect hebben op de prijsstelling is de mengvoerproducent gerechtigd/gehouden deze door te voeren in de vaste prijsstelling van een samenstelling. Hierbij geldt de volgende benaderingswijze:
 1. De nieuwe samenstelling valt binnen dezelfde leeftijdsfase van de dieren.
 2. Het percentage van het voer in het rantsoen is gelijk.
 3. Het verschil in dagprijs op het moment van aanpassing is gelijk aan de  aanpassing van de termijnprijs vanaf het moment van aanpassing.
 • De termijnprijzen zijn gebaseerd op volle vrachten en minimaal 2 vrije leverdagen. Indien afwijkend besteld wordt, is de producent gerechtigd deze meerkosten in rekening te brengen.
 • De afname hoeveelheid is bindend voor zowel producent als veehouder. Veehouder is verplicht deze in maandelijks gelijke hoeveelheden af te nemen.
 • Gebruikers verplichten zich er toe bij aangaan van een termijncontract de afwikkeling hiervan te laten plaatsvinden via MijnVoer.nl.  Indien anders geschiedde behoudt MijnVoer zich in dit geval het recht voor om Gebruikers van deelname uit te sluiten en de gederfde inkomsten op de Gebruiker te verhalen
 • Geschillen over uitvoering en naleving van hetgeen in het termijncontract is vastgelegd zijn tussen gebruikers op te lossen. MijnVoer is hierin geen partij. Nadrukkelijk wordt gesteld dat MijnVoer geen enkele (financiële) aansprakelijkheid aanvaart als het gaat over nakoming of niet nakoming van hetgeen tussen gebruikers is vastgelegd.

Artikel 7) Afwikkeling van het termijncontract

 • Na aangaan van een termijncontract zorgen gebruikers ervoor het contract via MijnVoer.nl af te wikkelen. Dit door bestelling, betaling en levering via de normale wijze op de site te laten plaatsvinden. Bij de uiteindelijke facturatie door de producent zorgt deze ervoor dat voeders gecorrigeerd worden naar de vastgelegde prijs.
 • In het geval van afwijkingen van de afgesproken hoeveelheden is de producent gerechtigd op het eind van de periode manco’s of surplus met de betreffende veehouder te verrekenen.

U verklaart de Voorwaarden Termijncontracten MijnVoer.nl gelezen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan.